Δημοσιεύσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να διαβάσετε άρθρα επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά για τη διάκριση ανάμεσα στον ενδεχόμενο δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια, τον θεσμό της προσωρινής κράτησης, τα εξ αμελείας τελούμενα αδικήματα, τις προϋποθέσεις της υφ’ όρον απολύσεως κ.α., καθώς επίσης και συνεντεύξεις για νομικά ή θέματα επικαιρότητας.

Νέοι Κώδικες (ΠΚ και ΚΠΔ): Οι ριζικές αλλαγές στον ποινικό χάρτη της χώρας

Οι νέοι Κώδικες, η εφαρμογή των οποίων ξεκίνησε ήδη από την 1η Ιουλίου, συνιστούν μια προσπάθεια επίτευξης σύγχρονων αντεγκληματικών και εγγυητικών στόχων, με την ανανέωση της ύλης τους μετά από 70 χρόνια και με κατεύθυνση τη βελτίωση του ποινικού συστήματος, ενώ αναμένεται καθοριστική επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και η δημιουργία μιας σύγχρονης και ταυτόχρονα ανθρωπιστικής νομοθεσίας…

Διαβάστε όλο το άρθρο

Ανεξάρτητη ή χειραγωγούμενη δικαιοσύνη;

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών καθώς και η εμφάνιση της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους, ώστε να σχηματισθεί η δικαστική ανεξαρτησία ως αρχή του Δικαίου, προστατευόμενη σήμερα με το άρθρο 87 του Συντάγματος που κηρύσσει την ανεξαρτησία των δικαιοδοτικών οργάνων. Είναι όμως πράγματι ανεξάρτητη η Δικαιοσύνη σήμερα;

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αναγκαία η ψήφιση τώρα των Κωδίκων

Μετά από πολλές δεκαετίες και συνεδριάσεις των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που είχαν συσταθεί για την επεξεργασία του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης των τελικών κειμένων, είναι κοινή διαπίστωση ότι στο σύνολό του ο νομικός κόσμος αλλά και η κοινωνία είναι ώριμες και απαιτούν πλέον την εφαρμογή των σύγχρονων αυτών Κωδίκων.

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1088/27.03.2018: Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Κατεβάστε το αρχείο (PDF: 127kb)

Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 214/2018 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών

Στην πρόσφατη υπ’ αριθμόν 214/2018 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, το βασικό αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, παρόλο που δεν εισήχθη ως κατηγορία στο ακροατήριο λόγω παραγραφής, εντούτοις εξετάστηκε ενδελεχώς από το Δικαστήριο της ουσίας. Προέκυψε λοιπόν ότι εξαιτίας της αοριστίας της καταγγελίας, στην οποία δεν προσδιορίζονταν ούτε η ταυτότητα του αδικήματος ούτε ο τρόπος με τον οποίο τελέστηκε η πράξη, η παθητική δωροδοκία δεν στοιχειοθετείται…

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3203/12.09.2017: Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τελική διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Κατεβάστε το αρχείο (PDF: 143kb)

Η ασφαλιστική δικλείδα των ελαφρυντικών
στα Ποινικά Δικαστήρια

O ποινικός Δικαστής είναι επιφορτισμένος με δύο εξίσου σπουδαία καθήκοντα κατά το στάδιο απονομής της Δικαιοσύνης. Αφενός μεν, να διαπιστώσει αν ο κατηγορούμενος έχει τελέσει την παραβατική συμπεριφορά για την οποία άγεται ενώπιον του, αφετέρου δε, και αφού καταγνώσει την ενοχή, να επιβάλει σε αυτόν την ποινή που του αναλογεί, εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βαρύτητα του εγκλήματος όσο και την προσωπικότητά του…

Διαβάστε όλο το άρθρο

White collar crimes & detention

Economic crime is a new form of crime, which is part of the broader category of crimes against property of the Criminal Code and is usually determined by the object of the crime as “the pursuit and achievement of large, unbounded economic benefit with correspondingly large damage to many people”….

Διαβάστε όλο το άρθρο

Το “white collar crime” και οι προσωρινές κρατήσεις

Το οικονομικό έγκλημα αποτελεί μία νέα μορφή εγκληματικότητας, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας του Ποινικού Κώδικα και προσδιορίζεται συνήθως με βάση το αντικείμενο του εγκλήματος ως «η επιδίωξη και επίτευξη μεγάλου, άμετρου οικονομικού οφέλους με αντίστοιχα μεγάλη βλάβη πολλών»…

Διαβάστε όλο το άρθρο

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και δικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α) παραβιάζει την αρχή της αναγκαίας αναλογίας μεταξύ ποινής και αντικειμενικής βαρύτητας της πράξεως, β) πλαισιώνεται από δικονομικές διατάξεις, που παραβιάζουν συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, γ) η διατήρησή του δεν συνάδει με το δικαιϊκό σύστημα ενός φιλελεύθερου κράτους δικαίου, καθώς είναι αντίθετη με τον προσωρινό χαρακτήρα που του απέδιδαν ακόμα και οι ίδιοι οι συντάκτες του και προέκυψε μετά από μία σειρά νομοτεχνικών «αρρυθμιών»…

Διαβάστε όλο το άρθρο

Προσωρινή κράτηση – ο Nόμος 3811/2009

Η επαχθέστερη ανακριτική πράξη η οποία χρονικά έπεται της απολογίας του κατηγορουμένου ενώπιον του ανακριτή, είναι αναμφισβήτητα η προσωρινή κράτηση αυτού, δηλαδή η στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εκδίκαση της κατηγορίας εναντίον του….

Διαβάστε όλο το άρθρο

Αυτοτελείς ισχυρισμοί στην ποινική δίκη

Η έννοια των αυτοτελών ισχυρισμών καθορίζεται από τον Α.Π. με έναν μάλλον «περιγραφικό» ορισμό κατά τον οποίο αυτή η προνομιούχος κατηγορία ισχυρισμών αφορά αποκλειστικά σε στοιχεία που κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης (20επ. Π.Κ.) και του αξιοποίνου αυτής (14επ. Π.Κ.), στον αποκλεισμό ή τη μείωση της ικανότητας για καταλογισμό του δράστη (26επ. Π.Κ.), στον αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο, στους λόγους που αυξομειώνουν την ποινή (83 και 84 Π.Κ.) και τέλος, στον εξωτερικό όρο του αξιόποινου όπου αυτός προβλέπεται…

Διαβάστε όλο το άρθρο